Etusivu :: Kolmivaiheinen tuki :: Erityinen tuki :: Pedagoginen selvitys

Pedagoginen selvitys

1. Pedagoginen selvitys tehdään seuraavalla tavalla::

 • erityisopettaja vastaa järjestelyistä
 • yhteistyössä oppilaan opettajan ja koulunkäyntiavustajien kanssa ja
 • yhteistyössä oppilashuoltohenkilökunnan kanssa
 • aina yhteistyössä huoltajien ja kyseisen oppilaan kanssa
 • tarvittaessa pyydetään asiantuntijalausuntoja (esim. psykologi, lääkäri, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä)
 • hyödynnetään oppimissuunnitelmaa sekä, huoltajan luvalla, mahdollista kuntoutussuunnitelmaa

2. Pedagoginen selvitys käydään läpi oppilashuoltoryhmässä, joka voi tarpeen mukaan ehdottaa oppilaalle erityistä tukea. Oppilashuoltoryhmä ottaa myös kantaa siihen, millaista tukea oppilas tarvitsee (voivat olla esim. pedagogiset ratkaisut, opetusryhmä, mahdollinen tulkin tai avustajan tarve, yksilöllistetyt oppimäärät yhdessä tai useammassa aineessa)

 

3. Päätöksen erityisestä tuesta tekee opetusjohtaja. Kyseessä on määräaikainen hallinnollinen päätös, jota tarkastellaan ainakin 2. vuosiluokan lopussa ja ennen 7. vuosiluokan alkamista. Päätöksessä eritellään opetusryhmä, tulkin tai avustajan tai muiden vastaavien avustajien tarvitseminen, joita oppilas tarvitsee saavuttaakseen yksilöllistetyt tavoitteensa.

 

4. Erityisopettaja tekee Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman, HOJKS (linkki lomakkeeseen) yhdessä oppilaan opettajan, mahdollisten asiantuntijoiden, huoltajien ja oppilaan itsensä kanssa. Jokaisella erityistä tukea saavalla oppilaalla on oltava HOJKS, johon on kirjattu koulunkäynnin ja oppimisen tavoitteet, opetuksen sisältö, pedagogiset metodit ja muut mahdolliset tukitoimenpiteet. Jokainen oppilaan opettaja kirjaa suunnitelmaan vielä omaa oppiainettaan koskevat tavoitteet. HOJKS on pedagoginen työväline, josta ei voi valittaa.

 

5. HOJKS ja tukitoimet arvioidaan oppilashuoltoryhmässä ennalta sovituin väliajoin ja tuolloin oppilashuoltaryhmä arvioi tulevien tukitoimien tarpeen.

 

Päätöstä erityisestä tuesta tarkastellaan:

 • 2. vuosiluokan jälkeen
 • ennen 7. vuosiluokan alkamista
 • aina, kun tarvetta muutoksille ilmenee

Tarkastelua varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys, johon oppilashuoltoryhmä ottaa kantaa. Mikäli oppilas edelleen tarvitsee tukea, voidaan oppilaalle tehdä uusi päätös erityisestä tuesta, jonka jälkeen myös HOJKSia korjataan. Mikäli oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tekee opetusjohtaja tuen lakkautuspäätöksen. Tämän jälkeen oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin, josta päätöksen tekee rehtori. Oppilaan tarvitsemat tukitoimet kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan.

 

Poikkeustapaukset koskien erityisen tuen päätöstä

Tietyin poikkeuksin voidaan päätös erityisestä tuesta tehdä suoraan ilman tehostetun tuen tai pedagogisen selvityksen välivaihetta.

Näin voidaan menetellä silloin kun

 • psykologisen tai lääketieteellisen arvioinnin mukaan oppilaan opetusta ei voida järjestää millään muulla tavalla.
 • Syitä em. menettelyyn voivat olla esim. vamma tai kehitysviivästymä, sairaus, tunne-elämän häiriö tai muu vastaava syy.
 • Päätös erityisestä tuesta voidaan tehdä ennen esiopetuksen tai perusopetuksen alkamista (koskee usein oppilaita, joilla on pidennetty oppivelvollisuus) tai niiden aikana (esim. onnettomuuden tai sairauden vuoksi).
( Tulosta kokoelma 0 kpl ) ( ? )
Kokoelma

Kerää mielenkiintoiset sivut kokoelmaan:
Jonka voit:
Tallentaa PDF tiedostona
tai tulostaa.

www.sipoo.fi

Iso Kylätie 18, PL 7, 04131 Sipoo

Vaihde: 09 23531

info (at) sipoo.fi

powered by eMedia